Welkom op de website van Stichting Tijden van Verademing

Tijden van Verademing wil rust en ruimte geven aan alles wat leeft en beheert daartoe een stuk land en dijk in de Zak van Zuid-Beveland waar de principes die God in de Bijbel gegeven heeft worden toegepast. 

… maar God heeft vervuld wat hij tevoren heeft verkondigd door de mond van alle profeten: dat zijn gezalfde zou lijden; komt dan tot inkeer en omkeer, daartoe dat uw zonden worden uitgewist, opdat van het aanschijn des Heren momenten van verademing mogen komen, en hij zal zenden de voor u bestemde gezalfde: Jezus die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van de zijn heilige profeten sinds eeuwig;

Handelingen 3: 18 – 21 (Naardense bijbel)

De tekst is geciteerd uit het boek over de handelingen van de apostelen, waarin de apostel Petrus spreekt tegen een menigte in Jeruzalem. De mensen houden hem en Johannes vast omdat zij zonet zomaar een man hebben genezen die verlamd was vanaf zijn geboorte. Petrus legt uit dat zij deze man hebben genezen, maar uit kracht van de God van hun vader Abraham en zijn zoon Jezus Christus. In zijn toespraak legt hij ondermeer uit dat er nu genezing en herstel mogelijk is tot aan de tijd dat het totale herstel van hemel en aarde zal zijn aangebroken.

ANBI

1. Contactgegevens

Naam stichting: Stichting Tijden van Verademing (KvK

Adres: Schoondijksedijk 35

Postcode: 4438 AE

Plaats: Driewegen

Telefoon: 0113-403259/ 06-12883834

Internet: www.tijdenvanverademing.nl

Mail: info[at]tijdenvanverademing.nl

2. Beleid

Doel: Rust en ruimte voor de schepping. De stichting beheert een hectare land volgens bijbelse principes: een combinatie van “melk en honing”. Ruimte voor ‘wilde natuur’ en een landbouwgebruik volgens de landbouwrichtlijnen van Mozes, zoals braaklegging in een sabbats- of jubeljaar; het niet oogsten van randen en hoeken; beschermen van vogelnesten; afdracht van tienden van de opbrengst etc. Er wordt zoveel mogelijk handmatig en door vrijwilligers gewerkt. Er is uiteraard geen winstoogmerk. Er worden structureel geen fondsen of donateurs geworven, maar giften of donaties zijn welkom.

Algemeen belang: door middel van bovenstaande principes wordt een klein natuurgebiedje in stand gehouden. In principe is het voor een ieder toegankelijk; er loopt een geregistreerde wandelroute langs. Er worden per jaar enkele excursies of presentaties gegeven. Op dit moment is het terrein voor al van belang voor de honingbij. Er staan nu een paar bijenvolken en het beheer is er op gericht om het hele jaar voldoende drachtplanten aan te bieden. Wereldwijd wordt het voortbestaan van de honingbij bedreigd.

3. Bestuurders

Voorzitter: N.J. Honingh, Driewegen

Penningmeester: N.J. Honingh, Driewegen

Secretaris: N.J. Honingh, Driewegen

Integriteit: de leden van het bestuur zetten op wat voor manier dan ook niet aan tot het kweken van haat of het gebruik van geweld. Zij zijn de afgelopen 4 jaar daarvoor niet veroordeeld.

4. Beloningsbeleid

De stichting Tijden van Verademing kent geen beloningsbeleid. Wel kunnen bestuurders of vrijwilligers desgewenst een onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten krijgen.

5. Activiteiten

Per jaar wordt er gemiddeld 450 uur besteedt aan terreinbeheer, bijenverzorging, bouw van een bijenstal, voorbereiding van de bouw van een historische boerderij uit de Romeinse tijd, schrijven van artikelen, geven van presentaties en administratie. Zie het Jaarverslag van 2015.

6. Financiële rapportage

Eigen vermogen: Het financieel eigen vermogen bedroeg op 31 december 2015 € 4.000,-

Verhouding beheerskosten en bestedingen: de beheerskosten van stichting Tijden van Verademing bestaan slechts uit bankkosten en mogelijk in de toekomst voor inhuur van een boekhouder. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald aan de secretaris voor administratie e.d.

Gescheiden vermogen: er is geen sprake van gescheiden vermogen. Het bestuur van de stichting Tijden van Verademing beschikt alleen over het vermogen. De stichting Tijden van Verademing is een kleine stichting en wil dit ook zo houden. De bestuurder N.J. Honingh is derhalve alleen bevoegd. De jaaromzet bedraagt ongeveer 1.200,-. Dit wordt opgebracht door giften van N.J. Honingh te Driewegen.  Om die reden is er geen actief wervingsbeleid van fondsen of donateurs.

Opheffen stichting: wanneer de stichting Tijden van Verademing wordt opgeheven, wordt het resterende bedrag overgemaakt naar stichting A Rocha Nederland.

Financieel overzicht 2015:

InkomstenUitgaven
€ 1.200,- giften N.J. Honingh€    113,-  Hostingservice domeinnaam
 €    100,-  imkermateriaal
 €    400,-  Plantmateriaal inboet
 € 1.853,20 loonwerk 2x maaien dijk
 €      78,84 loonwerk sloot en poel
 €    884,95 Bouwmateriaal schuur
 €    120,61 Bankkosten
 
€ 1.200,- Totaal€ 3.550,60 Totaal
  • Jaarverslag 2021

    Vanwege de drukte met het eigen bedrijf is er op het landje van Melk en Honingh niet veel gebeurd, behalve het jaarlijkse beheer. Begin 2021 kwamen er een paar jongeren helpen met het afzetten van de houtsingel aan het eind van het perceel. De eiken en de haagbeuken in de singel zijn in 2008 geplant … Lees meer

  • Jaarverslag 2020

    Akker Ik heb onder het maaisel bonen gezaaid en een strook huttentut. Dit is vrijwel allemaal mislukt. Door de laag maaisel bleef de bodem goed vochtig (extreem droog voorjaar!!), maar daardoor hadden de muizen vrij spel. Deze hebben alle zaden opgegeten. Voor de huttentut had ik het maaisel weg gehaald. Daardoor droogde de bodem zo … Lees meer

  • Jaarverslag 2019

    Jaarverslag 2019 Akker Ik heb dit jaar opnieuw aardappelen gepoot. Eerst moest de grond worden verbeterd. Daarom heb ik een groot deel van alle maaisel op rillen op de bodem gelegd. Hierdoor kan het organisch gehalte van de bodem verbeteren. Ook dit jaar was er een droge periode waarin ik geen water kon geven. Van … Lees meer